از شما دعوت میکنیم به ما بپیوندید

ھدف ما ایجاد فضایی برای شنیده شدن صدای شماست. تیم Perpsetivo و ھمکاران و شرکای ما، نماینده دیدگاه ھای مختلفی از سراسر جھان ھستند و ما می خواھیم دیدگاه شما را نیز در این مجموعه بگنجانیم.

ما به زبان ھای آلبانیایی، عربی، آمھری، بوسنیایی، دانمارکی، دری، فارسی، فنلاندی، ژاپنی، کردی، کرواتی، مقدونیه ای، نروژی، روسی، صربی، اسپانیایی، سوئدی، آلمانی، توئی، اردو و بسیاری از زبان ھای دیگر صحبت می کنیم.

اگر ھمه ما دیدگاه ھایمان را در مورد مسائلی که برایمان مھم ھستند مطرح کنیم، فرصت آن را خواھیم داشت که با ھم تغییرات مثبت ایجاد کنیم.

Man sitting

چگونگی کارکرد

به نظرسنجی ها پاسخ دهید

نظرات و دیدگاه ھای خود را در نظرسنجی ھایی که از ما دریافت می کنید به اشتراک بگذارید. برای تکمیل ھر نظرسنجی که پاسخ می دھید، امتیاز دریافت خواھید کرد.

از امتیازتان استفاده کنید

امتیازات خود را در ازای کارت ھای ھدیه مبادله کنید یا آنھا را به سازمان ھای خیریه اھدا کنید. – انتخاب با شما است!

مطمئن باشید که صدای شما شنیده می شود